Op deze pagina vindt u de disclaimer van 84studios.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door 84studios. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel Eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 84studios is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 84studios.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer -dan wel typefouten- vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 84studios te mogen claimen of te veronderstellen.

84studios streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Verder, niemand leest dit toch? Respect Shabba als je tot hier gelezen hebt! Some serious overthinking up in this, but, to be honest.. that's the whole reason we need disclaimers nowadays aaaight! Weet dat we gewoon een stel hobby-isten turned dansschoolhouders/sceneleiders/kartrekkers zijn, maar ondertussen net zo human als ieder ander.. de studio is en zal altijd een project zijn gedreven vanuit liefde voor dat ding. We zijn niet rijk, dus klaag ons niet aan.. ga in gesprek en wie weet, bestaan er mogelijkheden zoals je zelf nooit had kunnen bedenken. We creative like that yo
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

84studios aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de websites staan waarnaar wij via hyperlinks op onze website verwijzen.